Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Solaar

SOLAAR:  de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Spinveld 15, 4815 HR Breda, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 78701678

Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Solaar een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
Consument: een Klant, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Partijen: Solaar en de Klant gezamenlijk.
Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Solaar zich jegens de Klant heeft verbonden tot de levering van Producten, eventueel inclusief het verrichten van Installatiewerkzaamheden.
Producten: de in het kader van de Overeenkomst door of namens Solaar te leveren en eventueel te installeren zaken, waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen kunnen zijn, zonnepanelen, omvormers, optimizers, laadpalen en thuisaccu’s.
Installatiewerkzaamheden: de in het kader van de Overeenkomst door of namens Solaar uit te voeren installatiewerkzaamheden.
Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.


ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

Deze algemene voorwaarden zijn geldig voor elke aanbieding van Solaar en elke overeenkomst. De eventuele algemene voorwaarden van de klant zijn expliciet niet van toepassing.

Afwijkingen van wat is bepaald in deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig als ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Als er een expliciete en schriftelijke overeenkomst is tussen de partijen die afwijkt van wat in deze algemene voorwaarden staat, geldt de inhoud van die overeenkomst.

Het ongeldig worden van één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst zelf heeft geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen. Als dit gebeurt, zijn de partijen verplicht om samen te overleggen en een vervangende regeling te treffen voor de aangetaste bepaling. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het doel en de intentie van de oorspronkelijke bepaling.

 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

Elk aanbod dat Solaar doet, inclusief aanbiedingen in de webwinkel en offertes, is vrijblijvend. Zelfs als er een termijn voor acceptatie wordt genoemd, behoudt Solaar het recht om het aanbod terug te trekken kort na acceptatie door de klant.

Als een aanbod van Solaar duidelijke fouten of vergissingen bevat, of als het gebaseerd is op onjuiste of onvolledige informatie van de klant, heeft de klant geen recht op die aanbieding.

De inspectie die Solaar uitvoert voor de levering van zonnepanelen, zowel op afstand als op locatie, omvat geen technische beoordeling van de draagkracht van de dakconstructie. Voordat de Overeenkomst wordt aangegaan, moet de klant zelf onderzoeken of de draagkracht van de dakconstructie geschikt is voor de producten en eventuele installatiewerkzaamheden.

De Overeenkomst komt tot stand wanneer het aanbod van Solaar op de door Solaar aangegeven manier wordt geaccepteerd. Als de acceptatie door de klant afwijkt van het aanbod van Solaar, komt de Overeenkomst niet overeenkomstig deze afwijkende acceptatie tot stand, tenzij Solaar anders aangeeft.

Bij installatiewerkzaamheden met betrekking tot zonnepanelen moet de klant de eigenaar zijn van het pand waar de panelen worden geïnstalleerd. Als blijkt dat de klant geen eigenaar is, kan Solaar de Overeenkomst beëindigen, tenzij de eigenaar schriftelijk instemt met de uitvoering ervan. Als zo’n beëindiging plaatsvindt, is de klant aansprakelijk voor de schade die Solaar hierdoor lijdt.

Als de klant de Overeenkomst namens een andere persoon of entiteit sluit, verklaart de klant bevoegd te zijn om dat te doen. De klant is naast die persoon of entiteit hoofdelijk verantwoordelijk voor het nakomen van alle verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

 

ARTIKEL 4. | INHOUD EN OMVANG VAN DE OVEREENKOMST
De overeenkomst omvat alleen de diensten die expliciet en schriftelijk zijn vastgelegd, zoals vermeld in de offerte of de orderbevestiging die door de klant is geaccepteerd. Solaar is niet verplicht om diensten uit te voeren die buiten de scope van de overeenkomst vallen. Dit betekent met name dat Solaar geen werkzaamheden zoals dak doorvoer, graafwerkzaamheden, het versterken van meterkasten, het aanpassen van hoofdzekeringen of wijzigingen die niet zijn voorzien in de toepasselijke plannen, zal uitvoeren. Tenzij het in de offerte/factuur staat vermeld. 

 

ARTIKEL 5. | GEEN RECHT VAN ONTBINDING
De consument heeft geen recht op herroeping volgens artikel 6:230o van het Burgerlijk Wetboek, omdat de geleverde items volgens de specificaties van de consument zijn gemaakt. Volgens artikel 6:230p onder f, sub 1 van het Burgerlijk Wetboek is het recht op herroeping daarom niet van toepassing.

 

ARTIKEL 6. | TERMIJNEN
Solaar streeft ernaar om eventuele overeengekomen uitvoerings- en/of opleveringstermijnen te respecteren, maar deze termijnen moeten enkel gezien worden als indicatief en niet-bindend. Solaar wordt pas in gebreke gesteld nadat de Klant schriftelijk een formele waarschuwing heeft gegeven, waarbij een redelijke termijn voor het nakomen van de verplichtingen wordt gesteld. Alleen als Solaar na het verstrijken van die termijn nog steeds in gebreke blijft, wordt er gesproken van verzuim.

Als Solaar afhankelijk is van gegevens die de Klant moet verstrekken of van inspanningen die de Klant moet leveren om de Overeenkomst uit te voeren, kan Solaar de uitvoering of oplevering opschorten als deze gegevens of inspanningen niet tijdig worden verstrekt. Deze opschorting duurt totdat de benodigde gegevens of inspanningen beschikbaar zijn.

Als Solaar in verzuim is, heeft de Klant het recht om dat deel van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft te ontbinden. Dit geeft echter geen recht op extra schadevergoeding.

Als de uitvoering of afronding van de Overeenkomst om welke reden dan ook niet plaatsvindt op de afgesproken datum, heeft de Klant geen recht op compensatie voor eventueel verlies van inkomsten als gevolg van het gebruik van de Producten.

ARTIKEL 7. | VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT IN HET ALGEMEEN
De klant moet Solaar tijdig en volledig voorzien van alle relevante informatie die nodig is voor de planning en uitvoering van de Overeenkomst, op de manier die Solaar eventueel heeft aangewezen. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid van alle verstrekte informatie. Solaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat omdat het is uitgegaan van onjuiste of onvolledige informatie van de klant.

Daarnaast moet de klant Solaar altijd de benodigde medewerking verlenen voor de uitvoering van de Overeenkomst. De klant moet redelijke stappen nemen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren. Bovendien moet de klant Solaar direct op de hoogte stellen van alle feiten en omstandigheden die zich voordoen, zowel voor als na het sluiten van de Overeenkomst, en waarvan het redelijkerwijs duidelijk is dat deze van invloed kunnen zijn op een tijdige en correcte uitvoering van de Overeenkomst.

ARTIKEL 8. | UITVOERING VAN INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN
De klant is verantwoordelijk voor het correct en tijdig voorbereiden van alle faciliteiten, voorwaarden en voorzieningen die nodig zijn voor een goede uitvoering van de installatiewerkzaamheden. Verder moet de klant op eigen kosten en risico ervoor zorgen dat:

De ruimte waar de installatiewerkzaamheden plaatsvinden vrij is van obstakels en dat de werkzaamheden onder normale, redelijkerwijs te verwachten omstandigheden kunnen worden uitgevoerd.

De toegangswegen tot de werklocatie geschikt zijn voor het vervoeren van alle benodigdheden voor de installatiewerkzaamheden en dat er voldoende parkeergelegenheid is voor het personeel van Solaar.

Het personeel van Solaar op de werklocatie kosteloos gebruik kan maken van elektriciteit, water, sanitaire voorzieningen en andere benodigde faciliteiten.

Alle nodige veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en gehandhaafd, evenals naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.

Als een vergunning nodig is, moet de klant deze uiterlijk op de dag van de installatiewerkzaamheden hebben verkregen. De kosten voor het verkrijgen van de vergunning zijn altijd voor rekening van de klant.

Solaar heeft het recht om de installatiewerkzaamheden stop te zetten als:
De veiligheid van het personeel van Solaar in gevaar is, bijvoorbeeld door constructieproblemen of weersomstandigheden.
De werklocatie moeilijk toegankelijk is.
De dakpannen, dakconstructie of staat van het dak niet geschikt zijn voor de te leveren zonnepanelen.
Er asbest of een gevaarlijke situatie in de meterkast wordt aangetroffen.

Als de verdere uitvoering van de installatiewerkzaamheden niet kan doorgaan door een fout of nalatigheid van de klant, zoals het verstrekken van verkeerde informatie, behoudt Solaar zich het recht voor om de kosten die tot dan toe zijn gemaakt in rekening te brengen bij de klant. Deze kosten kunnen worden verrekend met eventuele aanbetalingen die de klant heeft gedaan.

Het legplan zoals vermeld in de offerte is de basis voor de uitvoering van de installatiewerkzaamheden. Als er op de dag van de installatie wijzigingen in het legplan moeten worden aangebracht, kan dit alleen worden gedaan met voorafgaande goedkeuring van Solaar.

ARTIKEL 9. | OPLEVERING VAN INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN EN KLACHTEN
Zodra Solaar aan de klant heeft meegedeeld dat de installatiewerkzaamheden zijn voltooid of het anderszins duidelijk is dat dit het geval is, moet de klant onmiddellijk controleren of het werk correct is uitgevoerd en vrij is van zichtbare of herkenbare gebreken.

Kleine gebreken die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld en die het gebruik van het werk niet verhinderen, zijn geen belemmering voor de oplevering van het werk.

Na de oplevering van het werk is de klant verantwoordelijk voor eventuele schade.

Klachten met betrekking tot gebreken die op het moment van oplevering zichtbaar of anderszins kenbaar zijn, moeten direct bij de oplevering worden gemeld.

Klachten over gebreken die op het moment van oplevering niet zichtbaar of kenbaar waren, moeten binnen vijf dagen na ontdekking van het gebrek of binnen vijf dagen nadat de klant redelijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn van het gebrek, schriftelijk aan Solaar worden gemeld.

Als er schade is aan het eigendom van de klant (bijvoorbeeld aan muren of vloeren), moet de klant dit binnen 12 uur na de oplevering van de installatiewerkzaamheden aan Solaar melden, inclusief foto’s van de schade.

Als de klant niet tijdig klaagt of klaagt over gebreken die bij de oplevering uitdrukkelijk zijn erkend door de klant, bijvoorbeeld via een ondertekende opleveringsverklaring, heeft Solaar geen verplichtingen op basis van dergelijke klachten.

Zelfs als de klant tijdig klaagt, moet de klant nog steeds tijdig aan Solaar betalen, tenzij de wet dit dwingend verbiedt ten gunste van de consument.

In het geval van een consumentenkoop waarbij producten worden geïnstalleerd als onderdeel van dezelfde overeenkomst, heeft artikel 11.2 voorrang boven de voorgaande bepalingen in dit artikel.

ARTIKEL 10. | ONDERZOEK EN KLACHTEN TEN AANZIEN VAN PRODUCTEN
Als de Overeenkomst alleen de losse verkoop van producten omvat, zoals beschreven in artikel 9, moet de klant bij de levering direct controleren of de aard en de hoeveelheid van de producten overeenkomen met de Overeenkomst. Als de klant van mening is dat de aard en/of hoeveelheid van de producten niet overeenkomen met de Overeenkomst, moet hij dit direct bij de levering aan Solaar melden en de ontvangst van de producten weigeren, tenzij de klant een schriftelijke voorbehoud heeft gemaakt bij de ontvangst van de producten. Als er gebreken zijn die op het moment van levering niet zichtbaar waren voor de klant, moet de klant dit binnen vijf dagen na ontdekking van het gebrek, of binnen vijf dagen nadat de klant redelijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn van het gebrek, schriftelijk aan Solaar melden.

Afwijkend van het vorige lid, vervalt het recht om een claim in te dienen of verweer te voeren over het feit dat een consumentenkoop niet overeenkomt met de Overeenkomst, als het gebrek van het product niet binnen twee maanden na ontdekking aan Solaar is gemeld.

Als de klant niet tijdig klaagt of klaagt over gebreken waarvan de afwezigheid bij de (op)levering uitdrukkelijk is erkend door de klant, bijvoorbeeld via een door de klant ondertekende opleveringsverklaring, heeft Solaar geen enkele verplichting op basis van dergelijke klachten. Opleveringsverklaringen mogen alleen worden ondertekend door de eigenaar van het betreffende pand, tenzij de ondertekenaar gemachtigd is door de eigenaar om namens hen deze verklaring af te leggen.

Zelfs als de klant tijdig klaagt, blijft de verplichting van de klant om op tijd aan Solaar te betalen bestaan, tenzij de wet dit dwingend verbiedt ten gunste van de consument.

ARTIKEL 11. | GARANTIE EN CONFORMITEIT
De klant heeft alleen recht op de eventueel expliciet en schriftelijk overeengekomen garantie. Het is belangrijk op te merken dat een garantie die door Solaar, de fabrikant of de importeur wordt verstrekt, de wettelijke rechten en claims die consumenten hebben in het kader van een consumentenaankoop (conformiteit) niet beïnvloedt.

Zonder afbreuk te doen aan specifieke garantievoorwaarden, vervalt elke toepasbare garantie (inclusief claims op basis van non-conformiteit) als een gebrek aan het geleverde het resultaat is van een externe oorzaak die na de levering is opgetreden, of een andere omstandigheid die niet aan Solaar of zijn leveranciers kan worden toegeschreven. Hieronder vallen onder andere, maar niet uitsluitend, gebreken als gevolg van externe beschadiging, natuurlijke slijtage, onjuiste behandeling of ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met voorschriften of aanwijzingen van Solaar, gebrek aan correct en regelmatig onderhoud, en wijzigingen aan het geleverde door de klant zelf of door een derde partij namens de klant (waaronder reparaties) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Solaar.

De klant kan alleen een beroep doen op garantie of non-conformiteit als alle betalingen aan Solaar volledig zijn voldaan.

Herstel of vervanging in het kader van garantie of non-conformiteit wordt beschouwd als volledige vergoeding voor Solaar. De aansprakelijkheid van Solaar met betrekking tot eventuele niet-nakoming van zijn garantieverplichtingen jegens de klant is beperkt tot de redelijke kosten van herstel of vervanging door derden. De klant mag echter geen derde partij opdracht geven voor herstel of vervanging voordat de klant Solaar schriftelijk in gebreke heeft gesteld met betrekking tot het nakomen van de garantieverplichtingen. In deze ingebrekestelling moet een redelijke termijn worden vermeld waarbinnen Solaar zijn verplichtingen alsnog kan nakomen, en als Solaar deze verplichtingen niet nakomt, zelfs na afloop van deze termijn, kan de klant derden inschakelen voor herstel of vervanging.

ARTIKEL 12. | OVERMACHT
Solaar is niet verplicht om aan enige verplichting uit de Overeenkomst te voldoen als hij gehinderd wordt door een omstandigheid die niet aan hem kan worden toegeschreven volgens de wet, wettelijke handelingen, of algemeen geldende opvattingen in de maatschappij. Overmacht omvat naast wat daarin in de wetgeving en jurisprudentie wordt vermeld, alle externe oorzaken waar Solaar geen controle over heeft en die de uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig belemmeren, waaronder bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden, arbeidsongeschiktheid van personeel, transportproblemen, natuurrampen, epidemieën, pandemieën, oorlog en oorlogsdreiging, machinedefecten, onderbrekingen, uitsluitingen, onlusten en stakingen.

Bij overmacht zal nakoming plaatsvinden zodra de overmacht situatie voorbij is. Als de overmacht situatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt of naar verwachting zal voortduren, hebben beide partijen het recht om de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter onmiddellijk te ontbinden.

Als Solaar bij het begin van de overmacht situatie al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk kan voldoen, heeft Solaar het recht om het al uitgevoerde deel respectievelijk het nog uitvoerbare deel van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen, alsof het een zelfstandige Overeenkomst betreft.

Schade die ontstaat als gevolg van overmacht komt, ondanks wat in het vorige lid is vermeld, niet in aanmerking voor vergoeding.

ARTIKEL 13. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
Solaar heeft, wanneer de omstandigheden dat redelijkerwijs rechtvaardigen, het recht om zonder tussenkomst van een rechter de uitvoering van de Overeenkomst tijdelijk op te schorten of de Overeenkomst direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dit kan plaatsvinden als de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet op tijd of niet volledig nakomt, of als Solaar na het sluiten van de Overeenkomst redenen heeft om te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. Als de Klant zijn tekortschietende verplichtingen nog wel kan nakomen, kan de ontbinding alleen plaatsvinden nadat de Klant schriftelijk in gebreke is gesteld door Solaar. In deze ingebrekestelling wordt een redelijke termijn vermeld waarbinnen de Klant zijn verplichtingen alsnog moet nakomen. Als de Klant na het verstrijken van deze termijn nog steeds niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen, ontstaat het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

Als de Klant failliet is verklaard, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, beslag is gelegd op zijn eigendommen, of als de Klant om andere redenen niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, heeft Solaar het recht om de Overeenkomst zonder tussenkomst van een rechter direct te ontbinden, tenzij de Klant al voldoende zekerheid voor betaling heeft geboden.

De Klant heeft geen recht op schadevergoeding in verband met de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst door Solaar.

De Klant is verplicht om de schade die Solaar lijdt als gevolg van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst te vergoeden.

Als Solaar de Overeenkomst op basis van dit artikel ontbindt, worden alle vorderingen op de Klant direct opeisbaar.

ARTIKEL 14. | PRIJZEN, VERZENDKOSTEN & BETALINGEN
In Solaar’s aanbod staat de prijs vermeld, inclusief eventuele verzendkosten die aan de Klant worden doorberekend.

Alle bedragen die Solaar noemt en die de Klant moet betalen, zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld. Als het aanbod gericht is op Consumenten, staan deze bedragen inclusief btw vermeld.

De afgesproken prijzen zijn gebaseerd op informatie die Solaar had op het moment dat ze deze prijzen aan de Klant aanboden. Als er prijsstijgingen zijn in kostenbepalende factoren zoals lonen of inkoopprijzen, waar Solaar geen invloed op heeft, kan Solaar deze prijsstijgingen aan de Klant doorberekenen. Een Consument kan de Overeenkomst ontbinden als de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst en Solaar aangeeft dat ze de Overeenkomst niet onder de oorspronkelijke prijsvoorwaarden wil nakomen. Deze ontbindingsmogelijkheid geldt niet als de prijsverhoging het gevolg is van btw-verhogingen of andere overheidsheffingen.

Tenzij anders is overeengekomen, kan Solaar eisen dat de Klant geheel of gedeeltelijk vooruitbetaalt. In het geval van consumentenkoop kan Solaar niet eisen dat de Klant meer dan 50% van de koopprijs vooruitbetaalt. Als de Klant echter al voor meer dan de helft van de koopprijs heeft gekozen voor vooruitbetaling, blijft deze keuze gelden. Betaling op het moment van levering wordt niet beschouwd als vooruitbetaling.

Solaar voert de Overeenkomst pas verder uit nadat de Klant alle reeds opeisbare betalingsverplichtingen aan Solaar heeft voldaan. Als de Klant in betalingsverzuim is, kan Solaar de uitvoering van de Overeenkomst opschorten totdat de Klant zijn betalingsverzuim heeft gecorrigeerd.

Betalingen moeten worden gedaan op de manier die Solaar heeft aangegeven en binnen de termijn of op het moment dat Solaar heeft vermeld.

Betaling moet plaatsvinden zonder enig beroep op opschorting of verrekening, tenzij de wet dit voor Consumenten niet toestaat.

Solaar kan de Klant de facturen alleen per e-mail ter beschikking stellen.

Als de Klant zijn bedrijf liquideert, failliet gaat, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, beslag wordt gelegd op zijn eigendommen, of om andere redenen niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, worden de vorderingen op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

Als tijdige betaling uitblijft, raakt de Klant automatisch in verzuim. Vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, moet de Klant over het openstaande bedrag een rente van 2% per maand betalen, waarbij een deel van een maand als een volledige maand wordt beschouwd. Als de Klant een Consument is, geldt in plaats daarvan de wettelijke rente die op dat moment van toepassing is.

Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, die worden gemaakt om de door de Klant verschuldigde bedragen te verkrijgen, zijn voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 15. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
Tenzij opzet en bewuste roekeloosheid van Solaar aanwezig zijn, en afgezien van wat wordt vermeld in artikel 10, 11 en 12, is Solaar na de voltooiing van het project niet langer verantwoordelijk voor eventuele gebreken aan het opgeleverde werk.

De Klant draagt de verantwoordelijkheid voor schade die voortvloeit uit onjuiste werkwijzen, constructies of verstrekte gegevens door de Klant. Dit geldt ook voor tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen volgens de wet of de Overeenkomst, en voor andere omstandigheden die niet aan Solaar kunnen worden toegeschreven.

Als geleverde zonnepanelen om welke reden dan ook niet goed functioneren, heeft de Klant geen recht op compensatie voor verminderde opbrengst.

Solaar is niet verantwoordelijk voor gevolgen van wijzigingen in belasting- en energiewetgeving waardoor de verwachte monetaire opbrengst of besparing van het zonnepanelensysteem lager wordt.

Solaar is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, inclusief verlies, gemiste winst en schade door bedrijfsonderbreking. Solaar is slechts verantwoordelijk voor directe schade als gevolg van een tekortkoming van Solaar die aan haar kan worden toegerekend. Hierbij gaat het om schade die een zorgvuldige vakgenoot had kunnen voorkomen, rekening houdend met normale voorzichtigheid en de vereiste vakkennis.

Als Solaar toch aansprakelijk is voor schade, heeft zij het recht om de schade te herstellen. De Klant moet Solaar hiertoe de gelegenheid geven; als dit niet gebeurt, vervalt de aansprakelijkheid van Solaar.

De aansprakelijkheid van Solaar is beperkt tot herstel van installatiewerkzaamheden of herstel/vervanging van producten waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Als herstel en vervanging niet mogelijk zijn, is de aansprakelijkheid van Solaar beperkt tot het factuurbedrag van de Overeenkomst of het betreffende gedeelte, met inachtneming van de daadwerkelijke uitkering van de aansprakelijkheidsverzekering van Solaar.

Bij een consumentenkoop zijn de beperkingen in dit artikel niet sterker dan toegestaan volgens het Burgerlijk Wetboek.

Alle rechtsvorderingen tegen Solaar verjaren na 12 maanden, behalve voor Consumenten, waarbij rechtsvorderingen gebaseerd op het niet voldoen aan de Overeenkomst verjaren na 2 jaar.

De Klant vrijwaart Solaar van aanspraken van derden die schade lijden door de uitvoering van de Overeenkomst en waarvan de oorzaak niet bij Solaar ligt.

De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet bij opzettelijke of bewust roekeloze handelingen van Solaar.

ARTIKEL 16. | EIGENDOMSVOORBEHOUD
Alle producten die door Solaar worden geleverd, blijven eigendom van Solaar totdat de Klant volledig aan al zijn betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan.

Behalve zoals beschreven in lid 5, is het de Klant niet toegestaan om producten waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt te verkopen, te verpanden of op welke manier dan ook te bezwaren.

Als derden beslag leggen op de producten met eigendomsvoorbehoud, of rechten hierop willen vestigen of claimen, moet de Klant Solaar direct op de hoogte stellen.

De Klant geeft Solaar of aangewezen derden onvoorwaardelijke toestemming om de plaatsen te betreden waar de producten met eigendomsvoorbehoud zich bevinden. Als de Klant in gebreke blijft, mag Solaar de genoemde producten terughalen, waarbij de daarmee gepaard gaande redelijke kosten voor rekening van de Klant komen.

Als Solaar geen beroep kan doen op het eigendomsvoorbehoud omdat de producten vermengd, vervormd of verwerkt zijn, moet de Klant de nieuwgevormde zaken aan Solaar verpanden.

Wanneer de Klant zijn verplichtingen voor de geleverde producten heeft vervuld en vervolgens zijn verplichtingen uit een latere Overeenkomst niet nakomt, herleeft het eigendomsvoorbehoud voor de eerder geleverde producten.

ARTIKEL 17. | ALGEMEEN KLACHTBELEID
Eventuele klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten, zonder afbreuk te doen aan hetgeen beschreven staat in artikel 10 en 11, binnen een redelijke termijn nadat de Klant de redenen voor de klacht heeft vastgesteld, mondeling bij Solaar worden ingediend. De klachten dienen volledig en duidelijk te worden beschreven.

Klachten die bij Solaar worden gemeld, krijgen binnen zeven dagen na ontvangst een reactie. Als een klacht meer tijd nodig heeft voor verwerking, zal binnen deze zeven dagen een ontvangstbevestiging worden gestuurd, met een indicatie van wanneer de Klant een meer uitgebreid antwoord kan verwachten.

Als een klacht van een Consument, in het geval van een Overeenkomst die via een georganiseerd systeem voor op afstand gesloten contracten is tot stand gekomen, niet opgelost kan worden via onderling overleg, heeft de Consument de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan een geschillencommissie via het ODR-platform (europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 18. | SLOTBEPALINGEN
Solaar behoudt het recht om zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde partij.

Het recht van Nederland is exclusief van toepassing op elke Overeenkomst en alle juridische verhoudingen die daaruit voortvloeien tussen de Partijen.

Partijen zullen pas naar de rechter stappen nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om eventuele geschillen in onderling overleg op te lossen.

In geval van gerechtelijke geschillen tussen de Partijen heeft de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Rotterdam de eerste bevoegdheid om hierover te oordelen. Dit staat los van het recht van Solaar om, volgens de wet, een andere bevoegde rechter aan te wijzen. Als de Klant een Consument is, heeft deze echter het recht om binnen een maand nadat Solaar schriftelijk heeft aangekondigd bij een bepaalde rechter te willen procederen, een andere rechter te kiezen zoals bepaald door de wet.